ശരീരത്തിലെ അമിത രോമ വളർച്ച എളുപ്പമില്ലാതെ ആക്കാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം

അമിത രോമവളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ലേസർ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ലൈസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അമിത രോമ വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നോക്കാൻ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വില്ലസ് ഹെയറും അതുപോലെതന്നെ ടെർമിനൽ ഹെയർ എന്നത് ആണ് ഇതിലെ ടെർമിനൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം കട്ടി ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ആസകലം വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഹയറുകളാണ്.

നമ്മുടെ കൈയിലും കാലിലും ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെയറുകൾ ആണ് അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം ആരും അയക്കുക ഇല്ല അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ ലസ്സ് അതായത് ഹെയർ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ഒരു അപ്പീറൻസ് തരുന്ന ഒന്ന് ആണ് എന്നാൽ ടെർമിനൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് വളരെ കട്ടി ഉള്ളതും ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഹെയറുകളാണ് ഇത് പൊതുവെ വരുന്നത് പുരുഷ ഹോർമോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള ഏരിയസിലാണ്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ മുഖത്ത് താടി മീശ എന്ന ഭാഗത്ത് അതുപോലെ നെഞ്ച് അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.