മലാശയ ക്യാൻസർ ഈ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൻകുടലിനെയും അതുപോലെതന്നെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. ഈയൊരു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഈ പറയുന്ന മലാശയ ക്യാൻസറിനെ ഉണ്ട് എന്നത് ആണ് സത്യം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു 10 ശതമാനത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള മലാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജനിതകപരമായി ആണ് ജന്ദ്രിക പരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് ബാക്കി 90 ശതമാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ്. പ്രധാനമായും നാളെ ഭക്ഷണങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്നു പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മൂലവും അതുപോലെതന്നെ റെഡ് മീറ്റിന്റെ അളവ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈബർ കണ്ടത് നമുക്കറിയാം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറവ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.