നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ത് നീർക്കെട്ട് ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ടതും അതുപോലെതന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം

നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും പല സമയത്തും പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നീർക്കെട്ട് ആണ് നീർക്കെട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് അകത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും അതുപോലെതന്നെ വേദനയും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജലദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയും നമ്മുടെ സൈനസിന് അകത്ത് നീർക്കെട്ട് ഉള്ളത് ആണ് എന്ന് അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടുവിന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ വേദന ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴും.

കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നടുവിൽ നീർക്കെട്ട് ആണ് എന്ന് ഉള്ളത് ഏത് ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ മുട്ടിനാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മുട്ടിൽ നീർക്കെട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തും വേദന അനുഭവ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള നീർക്കെട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളതും എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുക എന്ന് ഉള്ളതിനെപ്പറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിശദാംശത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.