ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴകൾ മരുന്നോ സർജറിയോ ഇല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാം

ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അതായത് യൂട്രസ് എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികളും എങ്ങനെ മരുന്നും സർജറി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ന്യൂനത ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദാംശങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻറെ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു ഡോക്ടറും.

കൂടി ഇന്ന് ചേർന്നിരിക്കുക ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു രോഗിക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യൂട്രസിലെ ഫൈബ്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഗർഭാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളെയും ഇന്ന് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ ഏജ് പ്രായപരിധിക്കുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.