പണം കായ്ക്കും ചെടി വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ചിരി നട്ടുവളർത്തൂ സർവ്വ ഐശ്വര്യം

നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻറെ ചുറ്റും ധാരാളം ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തുന്ന നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ചെടികൾ വാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുറ്റത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് അല്ലാതെ വാസ്തുപരമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഓരോ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ യോജിച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള ചെടികൾ എന്ന രീതിയിൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറാൻ കണ്ണേറ് ദോഷം ദൃഷ്ടി ദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധാരാളം.

ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന അതനുസരിച്ച് ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അതുപോലെതന്നെ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന് അതിന്റേതായ ഓരോ ചെടികളുണ്ട് അത് നോക്കി ആ വീടുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.