തലമുടി തഴച്ചു വളരാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം

മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഏത് എണ്ണ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകരമായിട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ മുടികൊഴിച്ച നിർത്താനും മുടി വളരെയധികം തഴച്ച് വളരുന്നതിനും വളരെ ഉള്ളോടുകൂടി വളരുന്നതിനും നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ താരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മുടി എന്നത് പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നു നോക്കാം മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെടി വളർന്നുവരുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ല് മുളക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും.

വരുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല നമുക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി തള്ളി വരുന്നത് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടു നമ്മൾ വെള്ളവും വളവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണം പോലെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹെയർ പാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക.