ഈയൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ് മാത്രം മതി ഈസിയായ ക്യാപ്സിക്കം കൃഷി നടത്തുന്നതിന്

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മുളകുചരിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുരുടിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ മുരടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൂവിടുന്നില്ല അതുപോലെതന്നെ കായ്കൾ പിടിക്കുന്നില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമായി മാർഗ്ഗം ആയി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാതരം മുളകുകളും അതായത് ബജ്ജി മുളക് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ എല്ലാ എല്ലാത്തരം മുളകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത വരുന്നവ ആണ് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം മാത്രം നമുക്ക് അധികം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു.

വരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് പരിപാലിച്ചാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതിന് മുരടിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ നന്നായി മുരടിച്ചു പോവുകയും അതുപോലെതന്നെ ചുരുണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക ആയിരുന്നു ക്യാപ്സിക്ക അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻറെ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക.