നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കു, ആ വീട് രക്ഷപ്പെടും വെച്ചടി വെച്ചടി ജീവിതം കുതിച്ചുയരും

വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമുക്ക് ആകെ 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് 8 ദിക്കുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ആയിട്ടുള്ള വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് തുടങ്ങിയ നാല് ദിക്കുകളും അതുപോലെതന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന നാല് മൂലകളും ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആകെ 8 ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് വസ്തുപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീടിന് വരുന്ന 8 ദിക്കുകൾക്ക് അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ 8 ദിക്കുകളിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പാടും അതുപോലെതന്നെ എന്തൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുപോലെതന്നെ ഈ 8 ദിക്കുകളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി തുഴഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാം.

തന്നെ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ എട്ട് ദിനം വെച്ചിട്ട് ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാന ദിക്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വീടിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടിൻറെ പടക്ക ആണ് അതായത് വീടിൻറെ വടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കുബേര ദിക്കു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കുബേരൻ. കൂടുതലറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.