ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിക്കുക കൂർക്കം വലി അപകടം ആകുന്നത് എപ്പോൾ

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖത്തെപ്പറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ ട്രക്കിയ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി വരിക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുകയും അതുപോലെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നേരിടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബൈസിറ്റി അതായത് അമിതമായി വള്ളം ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് അമിതമായി വണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്പൻ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാസൽ മുതൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ വ്യാസം അവരിൽ കുറഞ്ഞതാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.