പുരുഷന്മാരിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജം ഉണ്ടാകാൻ

ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളത് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ അതിന് വേണ്ട മറ്റ് കോളിറ്റിസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് ഒക്കെ പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു മില്ലി എടുക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 16 മില്യൺ സ്പോൺസർ ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നോർമൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ എണ്ണം.

അതായത് എവറേജ് കൗണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ആവറേജ് അളവ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഏകദേശം ഒരു പുരുഷനിലെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലെ ഏകദേശം ഒരു 20 മില്യൺ മുതൽ 24 മില്യൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേമെന്റ് കൗണ്ട് ആവറേജ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.