കന്നിമൂലയിൽ ഈ മൂന്ന് ചെടികൾ വളർത്തല്ലേ വീട് നശിച്ചു വെണ്ണീർ ആകും താനേ വളരുന്നത് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവ എടുത്തു മാറ്റുക

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ നമുക്ക് ആകെ ഒരു വീടിന് എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടദിൽ വച്ച് വാസ്തുപ്രകാരം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വരെ ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അത് ആ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല ആണ് വസ്തുപരമായ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 8 മൂലകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലയാണ് ഈ പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത്.

അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഊർജ്ജ പ്രവഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു വീടിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല ആണ് ഒരു വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻറെ 7 മറ്റ് മൂലകളിലും ദേവന്മാർ അധിപനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂലയിൽ ഈ ഒരു ദിക്കിൽ മാത്രമാണ് അസുരന്മാർ അധിപന്മാരായി ഇരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.