നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ

നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ബാധിചിരിക്കുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസുഖങ്ങൾ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസുഖങ്ങളിൽ വരുന്നവ ആണ് അതായത് നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് വരുന്ന പ്രമേഹം അതുപോലെതന്നെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ അമിത കൊളസ്ട്രോള് ഹൃദയസംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പിസിഒഡി അഥവാ ഓവർ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മെറ്റബോളിക് സിംഹത്തിന്റെ പലപല മുഖങ്ങളാണ്.

നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നത്. ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകളിലാണ് അതായത് അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അതിൻറെ പ്രധാനകാരണം എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊഴുപ്പ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അത് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ചിലവാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.