ഏതു കുട്ടികളും നന്നായി പൊക്കം വയ്ക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

പീഡിയാട്രീഷയിൽ ഇതും ഇംപോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് മുകേഷന്‍ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇംപോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് പോഷകാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇംപോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത്.

എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതായത് കൃത്യമായി തന്നെ കുട്ടികളിൽ കുത്തിവെപ്പ് നമ്മൾ നടത്തണം മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് എൻറെ ഡെവലപ്മെൻറ് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ ചുമ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അത് വേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആണ് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഓക്കേ പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പീഡിയാട്രീഷനെ കാണിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.