ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം നമ്മുടെ വെസ്സൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ബ്ലഡ് വെസ്സൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെതന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റാബോളിക് അസുഖങ്ങൾ മൂലം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ബെയ്സിറ്റിയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

കൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കുഴലകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായി ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എബിസി എന്ന ജ്യൂസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആപ്പിൾ പിന്നെ ബീറ്റ് റൂട്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.