കരൾ രോഗം ശരീരം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതിന് കാരണം മദ്യം അല്ല പിന്നെ എന്ത്

ലോക കരൾ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് കര ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് അതായത് ലോക കരൾ ദിനത്തിൽ ഉള്ള സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിജെപി അതായത് നമ്മൾ ജാഗരൂപർ ആയിരിക്കുക കരൾ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുസമയവും നമ്മളെ ബാധിക്കാവുന്ന വളരെ സൈലൻറ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ആണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെക്കപ്പുകളും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു നമ്മുടെ കരൾ ആരോഗ്യപ്രദമാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ വേൾഡ് ലിവർ ഡെയിൽ നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരൾ രോഗത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മുൻപും ഒരു വീഡിയോയിൽ കരൾ രോഗം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക.

ഉണ്ടായി എങ്കിലും എത്ര തവണ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയം എന്ന രീതിയിലാണ് കരൾ രോഗത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.