മുടികൊഴിച്ചാൽ പൂർണമായും മാറി തലയിൽ നിറയെ മുടി വളരുന്നതിന്

പുരുഷന്മാരിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കഷണ്ടി എന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലും കഷണ്ടി വരുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ മുൻപ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മധ്യവയസ്കരയിൽ അതുപോലെതന്നെ പ്രായമായ ആളുകളിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഷണ്ടി കണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ വരെ കഷണ്ടി എന്നൊരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കും.

അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിലേക്കും കഷണ്ടി വ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ ചികിത്സകൾ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ്. മുടികൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മുടികൊഴിച്ചാൽ മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ.

മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുമായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കഷണ്ടി മുതലായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുടി അതിൻറെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എന്താണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുടി ഇഴ എടുത്ത് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിക്ക് എടുത്താൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.