ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ മരണം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള ഗ്യാസിന്റെയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് എന്ന് രീതിയിൽ അതിനെ നെഗ്ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് രീതിയിൽ ഒക്കെ എത്തുന്ന പല അവസ്ഥകളും നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്.

അപ്പോൾ അതിന്റെ സിംബൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നെഞ്ച് വേദന അതായത് ലെഫ്റ്റ് ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടും അത് അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിലേക്ക് ആ ഒരു വേദന ഇറങ്ങുന്നത് ആയിട്ട് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ചിലർക്ക് താടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വേദന വരും ചിലർക്ക് ആണ്.

എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ലാസിക് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വരുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കേ അതായിരിക്കും എന്ന് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നമായിട്ട് വരിക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.