ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായി മാറ്റാം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതായത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരു മകൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ആണ് ഇനി ഒരുപാട് പേരോട് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം.

എനിക്ക് വെരിക്കോസ് പേരിൻറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളത് പക്ഷേ അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വെരിക്കോസ് വെയിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് വെരിക്കോസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം.

എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിക്കോസ് വെയിനിൽ ഏകദേശം ഒരു 60% ത്തോളം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ചുരുണ്ട് കാലിലെ ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ പ്രധാനമായും കാലിലെ ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.