വയറ്റിൽ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ കീഴ്വായു ശല്യവും ഇനി ജീവിതത്തിൽ വരില്ല

നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ കീഴ്വായു ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടരെത്തുട കീഴ്വായു ശല്യം അതുപോലെതന്നെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വൈറൽ ഗ്യാസ് വന്ന് നിറയുന്നത് ഓർഗാനം വരുന്നത് ശർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നത് വയറിൽ എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥത വയറാകെ ചുട്ട നീർന്നതുപോലെ തോന്നുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ.

ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചില ആളുകൾക്ക് തല തൊട്ട് കാലിൻറെ നഖം വരെ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നിവരെയുള്ള ആളുകൾ വരെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നതിനുശേഷം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിന് തന്നെ ഒരു ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കാൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള.

ഈ ഒരു ചോദ്യം തടിക്കൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ വയറിൻറെ ഉള്ളിലെ ഒരു ലയറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.