സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് അതിനു വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലകളും ലക്ഷണങ്ങളും

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനെ സംഭവിക്കുന്ന അക്ഷരം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയോ അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവായിട്ട് എല്ലുകളുടെ ഇരുഷയും ഉണ്ടാകുന്നത് നീയൊരു കരുത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആയിട്ട് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം.

നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹോർമോണുകൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ഒരുതരത്തിൽ ഈദ് അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ജീവിതശൈലിയും വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകളിൽ അതായത് അമിതമായ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.