വണ്ണം കുറയ്ക്കാം ഞെട്ടണ്ട ചായ കുടിച്ചു

അപ്പോൾ ഇന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കട്ടൻ ചായയുടെ ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് . അതായത് നമ്മൾ ഈ പട്ട വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പട്ട കട്ടൻ ചായയുടെ ടിപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചായ യാണ് ഇത്. ഒരു 30 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ആണ് ഇത്.

ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈയൊരു ചായ കുടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് ടിപ്പ് ആണ് ഇത് . അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പ് എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇതിൻറെ കുറച്ചു ഗുണങ്ങളൊന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

We’ll see the changes in two days when we’re taking this tea. When we take up a small household chore, we sweat a lot because it goes into our body and starts working.

Similarly, it helps us to walk our digestion very easily. And with each passing day, our weight will fall. That’s how good it is that we drink tea. We’re making tea with this barina in boiling water. People who eat a lot of food will get that one of the greed sold after they have taken this one of the tea.