ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൽ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രക്തത്തിൽ ഒക്കെ കുറിപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വേണ്ടീട്ട് ഉള്ള പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചികിത്സകളും എല്ലാം എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പ കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പല ആളുകളിലും ഇതല്ലാത്ത ബ്ലോക്കുകൾ വന്ന് മരണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും രക്തക്കുഴലുകളിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും.

ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഇതിനെ ഇടയിൽ പലഹാരത്തിൽ ടെൻഡുകളും അതുപോലെതന്നെ ബൈപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറികളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഞ്ച് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ആൻജിയോഗ്രാമിൽ ബ്ലോക്ക് കാണുന്നതും വീണ്ടും സ്റ്റന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെതന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് വരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്.

എന്താണ് രക്തത്തിൽ ഇതുപോലെതന്നെയുള്ള കൊളസ്ട്രോളും കുഴപ്പവും ഒക്കെ കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വീണ്ടും രക്തക്കുള്ളികൾ ബ്ലോക്കുകളും അതുപോലെതന്നെ കൊഴുപ്പും എല്ലാം വന്ന് അടഞ്ഞ് വീണ്ടും അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.