ഈ മരം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തനിച്ച് നിർത്തരുത് വലിയ ദോഷം ഒപ്പം മറ്റൊരു മരം കൂടി നടുക

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടികൾ എല്ലാം മറ്റൊന്ന് ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ അവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നട്ട് കഴിയുകയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഗുണവും എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

എന്ന് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നൽകരുത് ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ അതിന് ചേർന്ന് മറ്റൊരു വൃക്ഷം കൂടി നടുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഈയൊരു വൃക്ഷം നടുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു വൃക്ഷം കൂടി നടണം.

അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു നടുന്നത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നത് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നത് അത്ര ഗുണകരമല്ല അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.