ശരീരത്തിൽ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടീശ്വര യോഗം മഹാഭാഗ്യം

നമ്മുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെതന്നെ സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മറുകുകളുടെ സ്ഥാനം ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് വരുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഗുണ പ്രദവും മഹാഭാഗ്യവുമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് കോടീശ്വരയോഗം കൊണ്ടുവരാൻ തരത്തിലുള്ള മർകുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് സാരം എന്നാൽ.

മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വരുന്ന മാർഗ്ഗുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷമായി ഭവിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ മറുകുകൾ വന്നാൽ ആണ് അത് നമുക്ക് ഗുണകരമായി കോടീശ്വരയോഗം ഒക്കെയായി വരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് വന്നാൽ ആണ്.

അത് നമുക്ക് ഗുണകരം അല്ലാതായി ദോഷമായി ഒക്കെ ഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായി തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറുക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലൊക്കെ വരുന്ന മർകുകളാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ വരുന്ന മറുകുകളാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.