വീട്ടിൽ തവളയെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ മഹാ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തേടി വരും

നമ്മുടെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശകുന ശാസ്ത്രത്തിലും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരവും ഒക്കെ തവളയെ കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അതായത് തവളയുടെ ആ ഒരു പ്രസംഗി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തവളയുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുൻപിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻറെ പരിസരത്തോ വീടിൻറെ അകത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തവളയെ കാണുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചില അതിനെ പുറകിൽ ചില ഗുണദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ തവളയെ കാണുന്നത്.

അതായത് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം തന്നെ മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തവളയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ നാശമായി ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവളയുടെ സാന്നിധ്യം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ്.

നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആണ്. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് തവള വന്ന ഇരിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഹു ദോഷവും ആ ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം ആ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.