നാലിൽ ഒന്ന് തൊടു നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കൂ

വളരെ സത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തൊട്ടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സത്യമുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫലങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എന്ന് കരുതുന്ന അത്രയും നല്ലത് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ.

നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ് ബോക്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്.

അതായത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുല്ലാംകുഴൽ ഒക്കെ ഏന്തി പൈക്കളെ മേച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തേതായി ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് താമരക്കണ്ണനാണ് അതായത് താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു ബാലസ്വരൂപമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.