സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്തെ ദുർഗന്ധം വെള്ള പോക്ക് ഇതാ പരിഹാരം

സ്ത്രീകളെ പലപ്പോഴായി അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറയുന്ന ലൂക്കോറിയ അഥവാ വെള്ള പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ യോനിയിൽ നിന്ന് പെരുനാളി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ.

നമ്മുടെ സെർവിക്സ് അഥവാ യോനി മുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഈ രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് 2 സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ആണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വെള്ളപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പൊതുവേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്രത്യേകിച്ച് നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ മണമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ കാരണം കൊണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷിച്ച മണം വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇച്ചിങ്ങു തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത്. സാധാരണ ഈ ഒരു വൈറ്റ്ഷ് ഡിസ്ചാർജ് അഥവാ വെള്ളപോക്ക് രണ്ടുതരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.