എല്ല് തേയ്മാനം ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹാരം

ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തീരുമാനം അഥവാ സന്ധി തേയ്മാനം ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ആർത്തറൈറ്റീസ് എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് മുട്ടിലും അതുപോലെതന്നെ ഇടുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്ത് ആണ് ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മൂലമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മൂലം.

നമുക്ക് ഈ മുട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ സന്ദീങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തേങ്ങ പോകുന്നത് മൂലം ആണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിംപ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.

പ്രധാനമായിട്ടും വേദനയാണ് ഉണ്ടാവുക ജോയിന്റുകളിൽ ഒക്കെ നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുക നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നീ എന്തെല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം ആകുന്നത് ആണ് ഇതിൻറെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.