പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് പൂർണ്ണമായും മാറാനും ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കുവാനും

പലകാരണങ്ങൾകൊണ്ടും പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് ഉണ്ടാക്കാം . കല്ല് അല്ല ശരിയായ പ്രശ്നം ശരിയായ പ്രശ്നം പിത്തസഞ്ചി ആണ്. ഈ കല്ല് കാരണം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേദന. ഇതിനെ മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സയുണ്ടോ? കല്ല് മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നു വളരെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ. നമ്മൾ പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനു മുൻപ് എന്താണ് പിത്തരസം എന്നും എന്താണ് പിത്തസഞ്ചി എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

പിത്തസഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിൻറെ വലതു വശത്തിന് മുകളിൽ ആയിട്ട് കരളിൻറെ തൊട്ടുതാഴെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവയവം ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ, മൂന്ന് ഫാറ്റ്. ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ്. ഈ കൊഴുപ്പിനെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദഹനരസം ആണ് പിത്തരസം. ഇതുണ്ടാവുന്നത് കരളിൽ നിന്നാണ് .കരളാണ് പിത്തരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് . പിത്തരസത്തിലെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പിത്തസഞ്ചി യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഇതുണ്ടാവുന്നത് കരളിൽ നിന്നാണ്.

ഈ പിത്തരസത്തിലെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് കരളിലെ അധികം ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോള് , ബിലിറൂബിൻ ഇതൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്നത് പിത്തരസത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കരളിൽ പിത്തരസം ഉണ്ടായാൽ പിത്തനാളിവഴി വരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് .ഈ വരുന്ന സമയത്ത് ….. ഒരു ലിറ്ററോളം പിത്തരസം ഒരുദിവസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 35 മില്ലി പിത്തസഞ്ചിക്കുള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും.

അവിടെവച്ച് അതിൻറെ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിത്തസഞ്ചി ചുരുങ്ങി പിത്തരസം കൂടി ദഹനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും.