മൂന്നിലൊന്ന് തൊടു മനസ്സിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം

ഇന്ന് തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുതവണ വീഡിയോ നമ്മൾ തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ശരിയായി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുമോ തുടങ്ങിയ റിക്വസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ച് ആണ്.

നമ്മൾ വീണ്ടും തൊടുകുറിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും 3 നിറത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ പുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് അതുപോലെതന്നെ മൂന്നാമത്തെ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്.

വെള്ളം നിറത്തിൽ ഉള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള നമുക്ക് പൂജയ്ക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പൂക്കൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി അതുപോലെതന്നെ വെള്ള ചെമ്പരത്തി ഇങ്ങനെ മൂന്നു പുഷ്പങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മൂന്നിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കുക ഒന്നിൽ നോക്കിയതിനുശേഷം മറ്റ് മൂന്നെണ്ണവും അതുപോലെതന്നെ മാറിമാറി നോക്കുക അങ്ങനെ മാറിമാറി നോക്കിയതിനുശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.