വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞവര നട്ട് വളർത്തുക സകല വാസ്തു ദോഷവും തീരും

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഞവര അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടിക്ക് പല നാടുകളിലും പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചെടിയെ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഒക്കെ ഈ ചെറി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഞവര അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടിക്ക് പല നാടുകളിലും.

പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചെടിയെ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഒക്കെ ഈ ചെടിയെ കിളിയെ കിളിയേ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകൾക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഞവര എന്നാണ് ഈ ചെടിയെ പ്രധാനമായിട്ടും.

പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ പനിക്കൂർക്ക എന്ന പേരിലും ഈ ചെടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ട് വളരെയധികം സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെതന്നെ ആയുർവേദമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഈ ചെടിക്കുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.