ഉദാഹ.രണ ശക്തികൂടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

അത് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരട്ടയിൽ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജലപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസ്സൽസ് അതായത് ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കാപ്പിലാരിസ്  എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലാരിസ് ആരീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ ആണ് അതിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡിയാക്ക്

. ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ആണ് അറിയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് കാപ്പിലാരിസ് പോലെയുള്ള ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ഫലമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇകറക്ടയിൽ ഡിസ്ക് ഫങ്ക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഡയബറ്റിക് മിലിറ്റസ് എന്നുപറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.