ഹെർണിയ ജീവിതത്തെ വരികയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് പലതരത്തിലുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള ഹെർണിയകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹെർണിയ വരുന്നത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയയ്ക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ ഹെർണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ .

ഉള്ള രോഗികൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെതന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹെർണിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഹെർണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അബ്ഡോമെൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആണ് നമ്മുടെ വയറിൻറെ ഭാഗത്ത് ഒക്കെയാണ്.

കൂടുതലായിട്ട് വരിക ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലുകളോ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മസിലിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗത്തെ ആ ഒരു വയറിൻറെ വോളിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വീക്ക് മൂലമോ മൂലമ ഒക്കെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വയറിൻറെ പിൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ്ങ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.