ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നത്.

എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പേഷ്യൽ നൽകുക മരുന്ന് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറമേ ഭീഷന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലിൽ പേഷ്യന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ.

ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണുന്ന സിംപ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നത് ആണ് അതായത് ബ്ലഡില്‍ ഷുഗർ അളവ് കൂടുന്ന ആളുകളിൽ പ്രധാനമായും കൊണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.