കാമുകന്റെ ലിം.ഗം കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്തത് ഡോക്ടറോട് തുറന്നു പറയുന്നു

ഹണി ട്രാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇടയായിട്ട് കെട്ടും മറന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇടയിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രായം ആയിട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വാക്ക് എന്താണെന്ന് അവർ കേട്ടിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ വൈഫ് റാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്.

നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ പോലും അടുത്തു വളരെയധികം ഒരു വാർത്ത ആയി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ പരസ്പരം വെച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതുപോലെതന്നെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നാ കാരണം നമുക്ക് ഇടയിൽ.

നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ അത്ര അധികം നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത്തരത്തിൽ മാറിപ്പോയോ എന്ന് ഉള്ളത് ഒക്കെ. പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളും മാനസികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.