കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ചെറുപ്പം എന്നൊന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും

നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ എപ്പോഴും നല്ല തിളക്കത്തോടെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല ചെറുപ്പമായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 20 വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 20 വയസ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കണ്ടാൽ ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും.

അവരുടെ സ്കിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചില ആളുകളൊക്കെ അതുപോലെ ഇരിക്കും അവരെ യഥാർത്ഥ പ്രായമുള്ള അവരെ വളരെ ചെറുപ്പം ഉള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും. മുഖത്ത് ധാരാളം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് മുഖം നന്നായി തിളങ്ങുന്ന അതുപോലെ വളരെ ചെറുപ്പം ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രായം.

ആകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഇതുപോലെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രസ്സ് ആൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുഖത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം ചുളിവുകൾ വീഴുന്നതിനും പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നത് ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.