ലൈം.ഗികതയുടെ എക്സ്പിരി ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടോ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് ലൈം.ഗികത ആകാമോ

വാർത്തയ്ക്ക് അകത്ത് ലൈംഗികത എന്ന വിഷയവുമായി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തകക്കാരൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ആകുമ്പോൾ വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ ലൈംഗിക നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ചിന്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് തികച്ചും തെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് മരണം വരെയുള്ള കാര്യം ആണ് അത് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച്.

അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുക ഒന്നുമില്ല അത് ഏത് കാലവും ഉള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ് പിന്നെ വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിൽ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് മൂലമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈംഗികതയിൽ കോട്ടം സംഭവിക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പ്രായമായ ആള് അതിപ്പോൾ 70 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 80 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു ആളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 90 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഏർപ്പെടാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ഇൻസൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് കുറവ് വരാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.