ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗം ഉള്ള കോശങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജിയെ പറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ജപ്പാൻ സൈന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഫാജിയ എന്ന് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ 2013ൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ വേണ്ടിയുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് സമ്മാനത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് ആണ്.

ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഫാജിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയാക്കൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ മാത്രമല്ല അതിൻറെ റീയൂസ് കൂടി നടത്തുന്നതിന് ആണ് ഓട്ടോ ഫജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു റീസൈക്കിൾ ചെയ്തു വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ.

ലോകത്തിനുതന്നെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്ലീൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിൽതന്നെ ആവശ്യമുള്ളവ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ തന്നെ അത് റീ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.