ഈ ഒരു പത്ത് വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തവയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു വീടിൻറെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് സർവദേവി ദേവന്മാരുടെയും സംഗമം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു വീടിൻറെ അടുക്കള എന്ന് ഉള്ളത്. അടുക്കളയിൽ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്നു അതുപോലെതന്നെ മഹാലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നു കരുണ ദേവനും വായുദേവനും അഗ്നിദേവനും ഒക്കെ വസിക്കുന്നു എന്നത് ആണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ അടുക്കള എന്ന് പറയേണ്ട അത്രയും പവിത്രം ആയിട്ട് വേണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.

നമ്മുടെ വീണ്ടെടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അരുതാത്ത ഒന്നും തന്നെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല എന്താണ് ഈ അരുതാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടിൻറെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കുവാനോ അവിടെ കയറ്റി വെക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ലാത്തരം ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫലങ്ങളാണ് നൽകുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തത് ഇനി സൂക്ഷിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വീടിൻറെ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ചൂല് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.