ഉലുവയും ബദാമകളെ ഞാൻ കഴിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൂടിയ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും

അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായും പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ടിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് രക്ത സമ്മർദ്ദം ബിപി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

അതായത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ അളവുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 120 80 ആണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഷർ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് ഉള്ളതും അതുപോലെതന്നെ ടയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് ഉള്ളതും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുകയും.

അത് വഴി രക്തം രക്തപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ ആണ് ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം ആണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു 140 വരെ ഒക്കെ പോകാവുന്നത് ആണ് 140 നു മുകളിൽ ആയിട്ട് പോവുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ അമിതമായിട്ട് ഉള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.