പുറംവേദന നിസ്സാരം ആക്കരുത്

നമ്മളെല്ലാവരും പുറം വേദന വരുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറം വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പുറമേ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവരാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും പുറം വേദന വരാത്തവർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന അനുഭവിക്കാത്ത ആളുകൾ ആയിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പുറം വേദന.

അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ട്രാവൽസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പുറംവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഒരു പുറം വേദന എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ ശരിയല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പുറമേതന്നെ വരാം ഇങ്ങനെ പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പുറം വേദന വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായി നമുക്ക് പുറം വേദന ഏറ്റവും.

കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കിന് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ടെല്ലിലെ ഡിസ്കിന് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കമ്പ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുടവയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നടുവേദന വരുന്നത് ആണ്. കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.