ഈ വർഷം ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉള്ള 9 നക്ഷത്രക്കാർ

പൗർണമിയുടെ ഭാഗമായി നാളെ ഗ്രാമം മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വിശേഷ പൂജ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൂജയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പേരിലും അതുപോലെതന്നെ നക്ഷത്രവും ഒക്കെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കൊല്ലവർഷം.

ചിങ്ങമാസ രവി സംക്രമണം. മകം ഞാറ്റുവേലയിൽ സൂര്യൻറെ നക്ഷത്ര സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു. മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്. ഈ വർഷം എനിക്ക് രാശി പകർച്ച ഇല്ല ശനി കുംഭം രാശിയിൽ തന്നെ ആണ് തുടരുന്നത്. വ്യാഴം ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1199 മേടത്തിൽ പകുതിയോടുകൂടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ആശ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്.

അത് വർഷങ്ങളിൽ ഒക്കെയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് അതുപോലെതന്നെ രാഹു കേതു എന്നിവയ്ക്കും ഈ ഒരു വർഷം രാശി മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നത് ആണ് മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 119ന് ഇവർ അവർ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽനിന്ന് അതായത് രാഹു എന്നത് മാഡത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെതന്നെ ചെയ്തു എന്നതിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേതു തുലാമിൽ നിന്ന് കന്നി എന്നതിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.