കടങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞില്ലേ കന്നിമൂലയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ 8 ദിശകൾ ആണ് ഉള്ളത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ആകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന ദിക്കുകൾ ആയിട്ട് ഉള്ള വടക്ക് അതുപോലെതന്നെ കിഴക്ക് അതുപോലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശകളും അതുപോലെതന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിവയും തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ദിശയും ചേർന്നിട്ട് ആകെ 8 ദിശകൾ ആണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വാസ്തുപ്രകാരം നമുക്ക് ഉള്ള ദിശകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ മൂലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിക്കുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ.

വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഊർജ് പ്രവാഹമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഊർജ്ജപ്രഭാതന അനുസരിച്ച് ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൂലയും അതിൻറെ തായ് പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടി വേണം നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഓരോ ദിക്കുകൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിശയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകം വാസ്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് വടക്ക് ദിശയും അതുപോലെതന്നെ കിഴക്ക് ദിശയും ഈ രണ്ട് ദിശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരാധീനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിശകൾ ആയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്.

നമ്മൾ കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന ദിശയെ നമ്മൾ ഈശാനകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശകളുടെ രണ്ടിനെയും നേരെ എതിരെ ആയിട്ട് വരുന്ന ദിശകൾ ആണ് തെക്ക് അതുപോലെതന്നെ പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ രണ്ട് ദിശകൾ എന്ന് ഉള്ളത്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായും തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.