വാസ്തു ദോഷം വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടം കയറി മുടിയും

പല വീടുകളിലും നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം ആയിട്ട് കടബാധ്യതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പല വീടുകളിലും നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയായിട്ട് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റ് ആണ് അതായത് ഈഴേ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ട് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റ് വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദോഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത്.

വാസ്തുപരമായി നമ്മൾ നോക്കുക ആണും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് ഉള്ളത് വീടിൻറെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കനം ഉള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീടിന് ഒരുപാട് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒരുപാട് തകർച്ചയും.

ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാണ് എന്നതാണ് വാസ്തുപരമായി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് കടബാധ്യത കൊണ്ട് നിറയുന്നതിനും വീട് നശിച്ചു പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാരണം ആകുന്നത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെതന്നെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കനമുള്ള വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഇടം ഏതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.