മൊബൈലിൽ അസ്ലിയ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഉള്ള അവസാന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ്

ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായും പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മയക്കുമരുനെ പറ്റി ആണ് അതല്ല അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇല്ല ഒരുപാട് പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മയക്കു മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമായും ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ആരും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസ് എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് മാത്രം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോൺ വീഡിയോസ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട്.

ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പോൺ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ആണോ എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മൈക്ക് മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് മുമ്പ് ഒക്കെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത കേസ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡിസ്ഫാങ്ക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ.

പലതരത്തിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള സബ് ഡിവിഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തിരിക്കുക ആണ് അതായത് ഈ ഒരു പോൺ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് മൂലം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു മൈക്കും മരുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈംഗികതയെ ഉയർത്തുക അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് പകരം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക ആണ് ഈയൊരു മൈക്ക് മരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.