ചെറുകുടയിൽ ഫംഗസ് അത് അവഗണിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ശരീരം അതിനുവേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

സ്മാൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ സിബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതിൻറെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ തന്നെ മുമ്പ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കോമിക് ആയിട്ട് ഉള്ള അതായത് അതിൻറെ.

പോലെ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതുതന്നെയല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പോലും സാധിക്കുന്ന അത്രയും അടുപ്പം ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുമായി എത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിഫോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ.

അതായത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ടൈൻ ഫംഗൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് സിബോ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ വിഭവം എന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഫംഗസുകൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായും തന്നെ കാണുക.