ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയോ എന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഡോക്ടർ പങ്കുവെക്കുന്നു

അവയവദാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എത്ര അധികം വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുക ആണ് ഈ ഒരു അവയവദാനം എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരണം എന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആണ് എന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ.

ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ നോക്കാം. അവയവദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻറെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ അവയവദാനം ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി മാട്ടിന്റെ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള പള്ളി അതുപോലെതന്നെ പല വൈദികരും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കരൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഒരു കിഡ്നി ഒരു വൃക്ക എന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ അവയവദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം.

അതിന് പ്രതിഭകരമായി ഒന്നും തന്നെ കൈപ്പറ്റാതെ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു അവയവദാനം എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മരണശേഷം അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആളിൽ നിന്ന് അതായത് ഹൃദയവും.

മറ്റ് അവയവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്രിമമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു നിന്ന് ആയിരിക്കും മറ്റ് അവയവങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയോ എന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഡോക്ടർ പങ്കുവെക്കുന്നു..