ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ തലവേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മൈഗ്രേൻ തലവേദന വരുന്നതിന് ഇതും ഒരു കാരണം ആണ്

നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ എങ്കിലും വരാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല ഈ വരുന്ന തലവേദനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മൈഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തലവേദന എന്നു പറയുന്നത് പലരിലും പല ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായും കണ്ടുവരിക ഇനി എന്നാണ്.

ഈ പറയുന്ന മൈഗ്രേൻ എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണുകൾ ആയുധബന്ധം ഉള്ളത് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മൂലം തന്നെ ഈ മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്ന.

ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. കൗമാരപ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 12 അല്ലെങ്കിൽ 13 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സുവരെ നമുക്ക് ഈ മൈഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു പ്രശ്നം.

പൊതുവായി നമുക്ക് ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്നു. 40 വയസ്സിനുശേഷം സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെനാപോസ് സംഭവിച്ചതിനുശേഷം ഈ മൈഗ്രേൻ കുറഞ്ഞ വരുന്നത് ആരും കാണാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.