മുട്ട് വേദന അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേയ്മാനം ഇവ എല്ലാം തന്നെ മരുന്നു ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം

ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ത് പറയുന്നത് നീ ജോയിന്റ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന തീരുമാനം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രായം നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 80 ശതമാനത്തോളം.

ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം ആണ് കാൽ മുട്ടിന് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആളുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ എക്സറേ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ഈ ഒരു ഓസ്റ്റിയോ ആർതറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം എന്നതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 30% ത്തോളം ആളുകളിൽ ആണ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി റലവന്റ ആയിട്ട് ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്.

നീ ജോയിൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ധി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാരം മുഴുവനും ഏകദേശം ചുമക്കുന്ന ഒരു സന്ധി കൂടി ആണ് നീ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രസ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജോയിന്റ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതുപോലെതന്നെ ചിരട്ട ആയിട്ട് ഉള്ള പെറ്റല്ലാ അതുപോലെതന്നെ ഷീജോയിൻറ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങളിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായും തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.