ഉലുവ ഇട്ട് വെള്ളം ദിവസവും കുടിച്ചാൽ ഫാറ്റ് പോവുകയും മുഖത്തെ കുരുക്കൾ പോവുകയും ചെയ്യും

പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡാശയമുഴ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പിസിഒഡി എന്താണെന്ന് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത്.

മാറുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് പിസി ഓടി എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിസി ഓടി എന്ന പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ പൊതുവേ അണ്ഡാശയം മുഴ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 10 ആളുകളെ എടുത്തു നോക്കുക.

ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പറയുന്ന പിസിഓടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുതിർന്നവരുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.